Bokning & betalningsvillkor

Boknings- och avbokningsvillkor

Definitioner mm
Beställaren är den person – juridisk eller fysisk – som är betalningsskyldig för evenemanget. Sea Events Stockholm är det bolag som ska utföra evenemanget. Om inte annat skriftligen avtalas ska nedanstående gälla som villkor.

Uppgifter från beställaren
Uppgifter om antal deltagare och kontaktperson måste lämnas vid beställningen. Innan avfärd måste speciella önskemål anges. Det är viktigt att beställaren är medveten om att det under inga omständigheter kan bli aktuellt med fler deltagare än maximalt tillåtna.

Bokning
Beställningen ska vara konfirmerad skriftligen via epost till info@seaevents.se av Beställaren. Om bokningen sker av privatperson ska hela priset betalas en vecka i förskott för att bokningen ska konfirmeras. Betalning sker till Handelsbanken 6126-860 247 228.

Avbokning
Om avbokning sker senare än fyra veckor innan planerat evenemang, ska Beställaren ersätta Sea Events med 50 procent av priset för evenemanget. Om avbokning sker senare än en vecka innan evenemanget ska hela priset betalas.

Pris
Alla angivna priser är exklusive moms. Moms för RIB färden är 6 procent. För övriga tjänster är momsen 12 eller 25 procent. Priset gäller avtalat evenemang. Om evenemanget av olika anledningar, orsakade av Beställaren, försenas eller ändras, gäller de vid var tid gällande standardpriser per timme enligt prislista.

Betalningsvillkor
Faktura 30 dagar eller full betalning i förskott om Beställaren är privatperson. Vid betalningsförsening av faktura gäller hotellens branschstandard SHR.

Force Majeure
Samtliga anledningar utanför Sea Events kontroll ger Sea Event rätt att häva avtalet. Är anledningen Sea Events ansvar (tex maskinhaveri) återbetalas den del av priset som avser Sea Events del, kostnader vad avser tredje part ersätts således inte.